Trích dẫn APA

Ries Al, Jack Trout, & Trịnh, D. T. (2003). Chiến tranh tiếp thị\. Hà Nội: Văn hoá-Thông tin.

Chicago Style Citation

Ries Al, Jack Trout, and Diệu Thìn Trịnh. Chiến Tranh Tiếp Thị\. Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003.

Trích dẫn MLA

Ries Al, Jack Trout, and Diệu Thìn Trịnh. Chiến Tranh Tiếp Thị\. Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.