Một số kinh nghiệm điển hình về phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa: Sách tham khảo\

Sách tổng kết những vấn đề đặt ra về con đường hợp tác đi lên CNXH ở nông thôn một tỉnh đồng bằng sông Hồng, những kinh nghiệm đi lên từ phát huy nội lực của một hợp tác xã (Duy Sơn 2), sự vương lên của một nông trường quốc doanh (Sông Hậu), sự ra đời của một nhà máy chế biến (công ty mía đường Lam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Văn Sùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn