Tư tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945\

Sách trình bày những nghiên cứu về nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn từ tháng 2-1930 đến tháng 8-1945, việc vận dụng và phát triển những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang trong cô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Thái
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn