Tư tưởng của V.I.Lê Nin về dân chủ: Sách tham khảo\

Sách trình bày những điểm nổi bật trong tư tưởng của Lênin về dân chủ, so sánh sự khác nhau cơ bản giữa dân chủ vô sản và dân chủ tư sản, ý nghĩa và những bài học đối với quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đại học quốc gia Hồ Chí Minh. Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn