Yearbook of the United Nations 1985. Vol.39

Sách niên giám 1985 của Liên hợp quốc về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, thuộc địa, luật pháp, quản lý hành chính và ngân sách. Tài liệu cũng bao gồm thông tin về các tổ chức liên chính phủ có quan hệ với Liên hợp quốc

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Massachusetts: Kluwer academic publisher, 1989
Chủ đề:
UN
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 310 Y601a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn