Góp phần tìm hiểu đặc sắc tư duy triết học Hồ Chí Minh: Sách tham khảo\

Sách trình bày những nghiên cứu về hệ thống tư duy triết học Hồ Chí Minh-một tư duy triết học phát triển trên nền tảng triết học Mác-Lênin; luận giải mối quan hệ giữa hoàn cảnh và con người, mối quan hệ giữa tự do và tất yếu theo thế giới quan duy vật biện chứng; kế thừa triết lý dân tộc VN, triết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Kiếm Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 G434p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn