Phát huy vai trò đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số nước ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu những nét chung nhất về đặc điểm, vai trò và thực trạng, yêu cầu phát triển của đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp xây dựngvà phát triển đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số cả về chất lượng và số lượng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Quang Cảnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.11 Ph110h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn