Một số vấn đề về dân tộc và phát triển: Sách tham khảo\

Sách trình bày những vấn đề lý luận, chính sách dân tộc, mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá trong phát triển dân tộc, vai trò của cơ quan công tác dân tộc và cơ quan hành chính các cấp trong việc thực hiện chính sách dân tộc, vai trò của người già và chức sắc tôn giáo trong việc phát triển vùng dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Thắng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn