75 năm đảng cộng sản Việt Nam (1930-2005)\

Sách tuyển chọn các bài viết khẳng định thành tựu và những đóng góp to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng của đất nước trong 75 năm từ ngày thành lập Đảng đến nay

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 B112m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn