Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI\

Sách gồm các bài trích tham luận của các đoàn đại biểu nước ngoài, các tổ chức thành viên, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương, của các cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách gồm các bài trích tham luận của các đoàn đại biểu nước ngoài, các tổ chức thành viên, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương, của các cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mô tả vật lý:485tr.