Mỹ học\

Tập bài giảng về Mỹ học với những luận điểm nêu lên mối quan hệ của mỹ học với chủ nghĩa hiện thực; ý niệm cái đẹp trong nghệ thuật hay lý tưởng; sự phát triển của lý tưởng ở trong những hình thức đặc thù của cái đẹp nghệ thuật tượng trưng; đồng thời hệ thống các ngành nghệ thuật như: nghệ thuật tạo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hêghen
Đồng tác giả: Phan Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 111 M600h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn