Monetary sovereignty: The politics of central banking in Western Europe\

Tài liệu phân tích các hoạt động của ngân hàng ở Đức, Pháp và Italia; sự định hướng tới một ngân hàng trung tâm châu âu; các hoạt động chính trị nội địa và sự hội nhập tài chính. Có minh họa sự tăng trưởng tiền tệ, lạm phát và việc lập chính sách tiền tệ của 3 nước này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: John B. Goodman
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Cornell University Prees, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tài liệu phân tích các hoạt động của ngân hàng ở Đức, Pháp và Italia; sự định hướng tới một ngân hàng trung tâm châu âu; các hoạt động chính trị nội địa và sự hội nhập tài chính. Có minh họa sự tăng trưởng tiền tệ, lạm phát và việc lập chính sách tiền tệ của 3 nước này
Mô tả vật lý:239tr.+phụ lục
Số ISBN:0-8014-8013-2