Tư tưởng Hồ Chí Minh tỏa sáng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam\

Sách nghiên cứu những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ tư tưởng của Người được vận dụng trong thực tiễn cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay trên một số lĩnh vực cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn