Cuộc chiến dài ngày của nước Mỹ và Việt Nam (1950 - 1975)\

Sách gồm những đánh giá toàn diện và có cân nhắc về vai trò của người Mỹ tại Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1975; miêu tả sinh động sự tham gia của người Mỹ vào cuộc chiến ở VN, cũng như vai trò của phía Bắc Việt Nam trong việc đem lại thất bại cho người Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Herring George C.
Đồng tác giả: Phạm, Ngọc Thạch (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 C514c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn