Comparative politics today: a World view\

Nghiên cưú các hoạt động chính trị, các hệ thống chính trị và chính sách tương quan trên thế giới hiện nay; chính phủ các nước và việc ra quyết định; tình hình chính trị ở một số nước

Lưu vào:
Tác giả chính: G.Bingham Powell
Đồng tác giả: Gabriel A.Almond
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Harper Collins, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ 5
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nghiên cưú các hoạt động chính trị, các hệ thống chính trị và chính sách tương quan trên thế giới hiện nay; chính phủ các nước và việc ra quyết định; tình hình chính trị ở một số nước
Mô tả vật lý:601tr.+phụ lục
Số ISBN:0-673-52029-3