Soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ: Những văn bản chỉ đạo, quy định và hướng dẫn chủ yếu\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghiêm, Kỳ Hồng (biên soạn)
Tác giả tập thể: Trường Trung học Văn thư - Lưu trữ TW 2
Đồng tác giả: Nguyễn, Quốc Bảo (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 651.3 S406t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn