Money, banking, and financial markets\

Sách nghiên cưú thực tiễn về thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, đầu tư tài chính nhằm động viên nguồn vốn kinh doanh và thu lợi từ hoạt động tài chính. Bản chất, sự vận động của ngân hàng, các tổ chức tài chính trong nền kinh tế thị trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Meir Kohn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Chicago: Dryden, 1991
Phiên bản:xb.lần thư nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 M430e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn