Cải cách hành chính - vấn đề cấp thiết để đổi mới bộ máy nhà nước

Sách đề cập đến những vấn đề lý luận cũng như nghiên cứu thực tiễn nhằm đánh giá lại công tác cải cách hành chính ở nước ta trong những năm qua.

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.9597 C103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn