Vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế ở Philippin\

Sách đề cập đến cơ sở lý luận, thực tiễn và phân tích vai trò kinh tế của nhà nước Philippin thông qua các chính sách kinh tế giai đoạn 1986 - 2000; từ đó đưa ra đánh giá chung và một số nhận xét về vai trò kinh tế của nhà nước.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Thanh Bình
Tác giả tập thể: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện kinh tế và chính trị thế giới
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9599 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn