Deregulating the German economy\

Bàn về sự bất điều hòa của nền kinh tế Đức, chỉ ra vai trò quan trọng của việc áp dụng một chính sách kinh tế thận trọng. Mặc dù Đức có một nền kinh tế mạnh nhất thế giới nhưng vẫn lâm vào giai đoạn suy giảm kinh tế từ 1950 tới những năm 1980; nguyên nhân và mức độ của sự bất điều hòa này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Juergen B. Donges
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: ICEG., 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bàn về sự bất điều hòa của nền kinh tế Đức, chỉ ra vai trò quan trọng của việc áp dụng một chính sách kinh tế thận trọng. Mặc dù Đức có một nền kinh tế mạnh nhất thế giới nhưng vẫn lâm vào giai đoạn suy giảm kinh tế từ 1950 tới những năm 1980; nguyên nhân và mức độ của sự bất điều hòa này
Mô tả vật lý:39tr.
Số ISBN:1-55815-149-4