Trích dẫn APA

C.Fred Bergsten, John Williamson, & William R. Cline. (1985). Bank Lending to developing countries: The policy Alternatives\. Washington, D.C.: IIE..

Chicago Style Citation

C.Fred Bergsten, John Williamson, and William R. Cline. Bank Lending to Developing Countries: The Policy Alternatives\. Washington, D.C.: IIE., 1985.

Trích dẫn MLA

C.Fred Bergsten, John Williamson, and William R. Cline. Bank Lending to Developing Countries: The Policy Alternatives\. Washington, D.C.: IIE., 1985.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.