The Lending policies of the International monetary fund\

Nghiên cứu một số vấn đề về Quỹ tiền tệ quốc tế: về vai trò của quỹ, sự hợp tác với Ngân hàng thế giới, Dự thảo và điều hành các chương trình điều chỉnh, biến đổi định kỳ với các số liệu minh họa cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: John Williamson
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: IIE., 1982
Chủ đề:
IMF
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332 L203d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn