Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000. Tập 2: 1955 - 1975

Sách trình bày lịch sử kinh tế Việt Nam từ 1955 đến 1975 với đặc trưng của ba vùng: miền Bắc đã thử nghiệm mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa; miềm Nam là sự thừa kế truyền thống của một nền kinh tế có tính chất thuộc địa và kinh tế vùng giải phóng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Phong (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn