Văn kiện Đảng toàn tập. Tập3 (1970)

gồm các văn kiện Đảng năm 1970 tập hợp các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị, thông tư, thông báo và điện của ban chấp hành Trung ương, dự thảo nghị quyết lần thứ 10 Trung ương cục Miền Nam và nghị quyết của hội nghị liên khu vực... Phản ánh công cuộc kinh tế, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đánh bại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn