Đổi mới ở Việt Nam tiến trình, thành tựu và kinh nghiệm

Sách khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới, khẳng định sự cần thiết phải kiến định sự nghiệp đổi mới, kiến định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước để đạt mục tiêu CNH, HĐH ở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Xuân Lý (chủ biên)
Đồng tác giả: Vũ, Văn Hiền (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2 Đ452m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn