Các quy định pháp luật đối với các dân tộc thiểu số

Sách giới thiệu các văn bản pháp luật quy định những vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số, bao gồm những quy định về chính sách giáo dục; hôn nhân, gia đình, quy hoạch dân cư, di cư; văn hoá - thông tin; hỗ trợ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.01 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn