Environment and the city: Sharing Singapore's Experience and future challenges

Kinh nghiệm về quản lý môi trường của singapo trong ảnh hưởng của nền công nghiệp hóa và phát triển đô thị; phân tích đánh giá các chính sách và chương trình quản lý môi trường, vai trò của công chúng và các tổ chức vô chính phủ; vấn đề kế hoạch dân số và quy hoạch sử dụng đất ở đô thị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Singapore: Times Academic, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.7 E203v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn