Indonesia 1994: An official handbook

Thông tin giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử của CH Inđônêxia; tuyên ngôn độc lập, hiến pháp, chính phủ, các tổ chức Nhà nước, chính quyền địa phương và chính sách đối ngoại. Có ảnh minh họa

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Jakarta, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.8 I-311d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn