Năm đời tổng thống Mỹ\

Sách phân tích những âm mưu thâm độc, ý đồ đen tối của Mỹ đối với Việt Nam qua một số sự kiện tiêu biểu trong thời gian tại vị của 5 vị tổng thống Mỹ: Tơruman, Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Níchxơn thời kỳ Mỹ xâm lược và mở rộng chiến tranh tại Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Xung Kích
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2005
Phiên bản:In lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 N114đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn