Triết học Mác - Lênin (Phần chủ nghĩa duy vật biện chứng): Giáo trình

Nội dung đề cập chủ nghĩa duy vật Macxit, phép biện chứng duy vật với việc nhận thức và cải tạo thế giới, các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong nhận thức thế giới khách quan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Phúc Thăng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5322 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 02-09-2007 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-01-2007 00:00  Gọi tài liệu này về