Triết học Mác - Lênin (Phần chủ nghĩa duy vật lịch sử): Giáo trình

Nội dung sách gồm các vấn đề tự nhiên và xã hội, bản chất của chủ nghĩa duy vật lịch sử, lý luận hình thái kinh tế xã hội; mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc trong quá trình phát triển xã hội quan điểm triết học về Nhà nước, cách mạng xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phúc Thăng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5322 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 02-09-2007 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn