Constitutions that made history\

Sách giới thiệu 18 bản hiến pháp đặc trưng và nổi tiếng thế giới về bối cảnh lịch và ảnh hưởng của nó đến sau này. Ví dụ: HP connecticut 1638, french 1791, spanish 1812, polish 1791...

Lưu vào:
Tác giả chính: Albert P. Blaustein
Đồng tác giả: Jay A. Sigler
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Paragon house, 1988
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 C430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn