Introduction to Korean history and culture\

Giới thiệu những nét cơ bản về văn hóa và lịch sử Triều tiên, đặc biệt là quá trình chuyển đổi từ xã hội cổ sang nhà nước quý tộc phong kiến và trở thành một quốc gia hiện đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Andrew C. Nahm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Seoul: Hollym, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.19 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn