Phát triển, thương mại và Tổ chức Thương mại thế giới: Sổ tay, trích dịch\

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoekman Barnard (biên soạn)
Đồng tác giả: English Philip (biên soạn), Matto Aaditya (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Ngân hàng thế giới, 19??
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.09 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn