Về tôn giáo và tôn giáo ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách gồm những bài viết nghiên cứu về lý luận tôn giáo; nêu lên những đặc điểm, vai trò của tôn giáo ở Việt Nam trong đời sống hiện nay, góp phần giúp Đảng và Nhà nước hoàn thiện chính sách tôn giáo, củng cố khối đoàn kết dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200 V250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn