Mấy vấn đề văn hoá và văn học dân gian Việt Nam\

Sách gồm 14 bài viết của tác giả Chu Xuân Diên về văn hoá và văn học dân gian trong công cuộc xây dựng văn hoá nghệ thuật XHCN và nhiệm vụ xây dựng một nền văn hoá hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Xuân Diên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Văn nghệ TP.HCM, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 394.26 M126v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn