Luật du lịch

Luật gồm 11 chương, 88 điều, đã được QHK11, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, chính sách phát triển du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, quản lý nhà nước về du lịch; tài nguyên du lịch, quy hoạt phát triển du lịch......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0789 L504d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn