Nhà trắng với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam\

Sách trình bày khái quát quá trình dính líu, can thiệp và trực tiếp xâm lược Việt Nam ở tầm hoạch địch chiến lược, điều hành chiến tranh, những thất bại cay đắng của Mỹ ở chiến trường Việt Nam, trong lòng nước Mỹ và trước thế giới; phân tích quá trình xây dựng nguỵ quân, nguỵ quyền Sài gòn thành côn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày khái quát quá trình dính líu, can thiệp và trực tiếp xâm lược Việt Nam ở tầm hoạch địch chiến lược, điều hành chiến tranh, những thất bại cay đắng của Mỹ ở chiến trường Việt Nam, trong lòng nước Mỹ và trước thế giới; phân tích quá trình xây dựng nguỵ quân, nguỵ quyền Sài gòn thành công cụ chiến tranh của Mỹ
Mô tả vật lý:963tr.