Trials of transition: economic reform in the former communist blok\

Sách gồm các bài nghiên cưú về cải cách kinh tế ở các nước đông âu cũ, trình bày các chính sách kinh tế, tiền tệ, tư hưũ hóa, sở hưũ đất đai nhằm hướng tới nền kinh tế thị trường; phân tích các vấn đề xã hội; chính trị ở giai đoạn hậu cộng sản, hướng phát triển tương lai hòa nhập vào hệ thống thương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael Keren
Đồng tác giả: Gur Ofer
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: Westview, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.947 Tr301l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn