Hệ tư tưởng Đức

Đây là tác phẩm viết chung của C.Mác và Ph.Ăng - ghen, trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phê phán những quan điểm triết học của L. Phoiơbắc, B. Bauơ, Stiêcnơ các đại biểu của triết học Đức hiện đại và quan điểm của các đại biểu của "Chủ nghĩa xã hội chân chính"...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: C.Mác
Đồng tác giả: Ph. Ăng ghen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn