Trích dẫn APA

Vũ, V. P. (2005). Nền kinh tế quá độ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Sách chuyên khảo\. Hà Nội: Lý luận chính trị.

Chicago Style Citation

Vũ, Văn Phúc. Nền Kinh Tế Quá độ Trong Thời Kỳ Quá độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam: Sách Chuyên Khảo\. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005.

Trích dẫn MLA

Vũ, Văn Phúc. Nền Kinh Tế Quá độ Trong Thời Kỳ Quá độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam: Sách Chuyên Khảo\. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.