Nền kinh tế quá độ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Sách chuyên khảo\

Sách phân tích đặc điểm của nền kinh tế VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; vai trò và sự phát triển của kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã, vai trò của nhà nướ với sự phát triển kinh tế trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phân tích đặc điểm của nền kinh tế VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; vai trò và sự phát triển của kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã, vai trò của nhà nướ với sự phát triển kinh tế trong xu thế toàn cầu hoá
Mô tả vật lý:352tr.