Một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sách tham khảo

Sách giới thiệu một số đặc trưng chủ yếu, một số vấn đề về thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Đình Bách (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn