Các Làng - khoa bảng Thăng Long - Hà Nội

Sách nghiên cứu một cách có hệ thống các làng tiêu biểu thuộc địa bàn Hà Nội; tập trung giới thiệu truyền thống khoa bảng của các làng, tìm ra điều kiện hình thành, những đặc điểm trung của loại hinh làng này, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị về việc phát huy truyền thống, góp phần vào việc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Xuân Đính (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Viết Chức (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 C101l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn