Mỹ học Mác - Lê nin

Giáo trình phân tích bản chất của mỹ học, khách thể và chủ thể thẩm mỹ, tổng quan về mỹ học giai đoạn trước Mac đồng thời đề cập tới vấn đề bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thị Minh Thảo (biên soạn)
Đồng tác giả: Đỗ, Huy (biên soạn), Đỗ, Văn Khang (chủ biên), Nguyễn, Văn Huyên (biên soạn), Phạm, Thế Hùng (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học sư phạm, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 M600h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn