Revolution in East-Central Europe: The rise and fall of communism and the Cold War\

Sách giới thiệu sự hình thành và sự suy tàn chủ nghĩa cộng sản tại các nước trung-đông âu, trình bày những cải cách và chính sách cởi mở ở Liên xô cũ vào các năm 1985-1989 dưới thời của M.Goócbachốp; sự thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước đó trong quá trình chuyển đổi sang một nền kinh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: David S. Mason
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Colorado: Westview, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 947 R207-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn