Bàn về tinh thần pháp luật\

Tác phẩm đã phác họa những nét cơ bản và một xã hội công dân và nhà nước pháp quyền. trong đó, bản quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau và tương tác lẫn nhau để đảm bảo công bằng xã hội và phát triển đất nước dưới quyền vai trị của một ông Vua sáng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Montesquieu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.1 B105v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-20-2008 00:00  Gọi tài liệu này về