Luật cạnh tranh: Bình luận khoa học\

Sách nêu rõ mục tiêu, nội dung của từng điều luật của luật cạnh tranh, có sự so sánh với các điều luật liên quan. Có ví dụ minh họa về kinh nghiệm quốc tế đối với những điều còn mới mẻ so với thực tiễn ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hoàng Oanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn