Suy nghĩ về toàn cầu hoá: Khảo luận ngắn dành cho những ai còn do dự trong việc ủng hộ hay phản đối toàn cầu hoá\

Sách phân tích sự thay đổi trong bộ máy điều hành kinh tế toàn cầu kèm theo sự gia tăng bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, khoảng cách giữa các nước công nghiệp phát triển và đang phát triển; trình bày sự tổng thể hoá cấu hình hiện nay của toàn cầu hoá; khảo sát một số phương hướng, mô hì...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michalet Charles - Albert
Đồng tác giả: Trương, Quang Đệ (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phân tích sự thay đổi trong bộ máy điều hành kinh tế toàn cầu kèm theo sự gia tăng bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, khoảng cách giữa các nước công nghiệp phát triển và đang phát triển; trình bày sự tổng thể hoá cấu hình hiện nay của toàn cầu hoá; khảo sát một số phương hướng, mô hình nền tảng cho sự điều chỉnh chuyển tiếp từ một cấu hình toàn cầu hoá này sang một cấu hình khác
Mô tả vật lý:299tr.