Japan's foreign aid: Power and policy in a new Era\

Sách nghiên cưú về sự trợ giúp kinh tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Nhật bản đối với nước ngoài trong giai đoạn hậu chiến tranh lạnh khi trật tự thế giới mới đang được thiết lập, các nước thế giới thứ ba đang cần vốn và đầu tư phát triển kinh tế; nhận định quyền lực và vai trò của Nhật bản tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bruce M. Koppel
Đồng tác giả: Robert M. Orr Jr.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Colorado: Westview, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.91 J109a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn